, , ,

PROPHYGRIPPAL

PROPHYGRIPPAL

Sprej pro zlepšení vnitřního klimatu

funguje formou postřiku a zlepšuje vnitřní klima. S okamžitým účinkem neutralizuje nepříjemné pachy a vyzařuje aromatickou vůni. Pomáhá předcházet a podporovat vlastní obranyschopnost organismu. PROPHYGRIPPAL s úspěchem znatelně snižuje zátěž a zlepšuje tak podmínky prostředí.

Použití:
Nastříkejte PROPHYGRIPPAL rovnoměrně směrem nahoru v místnosti podle potřeby (obytný prostor, ubikace pro malá zvířata atd.). V chladnějším období se doporučuje opakovaná denní aplikace.

Abpackung

200 ml / 6,76 Fl Oz e

EAN:

4027693003350

Inhaltsstoffe

< 5 % organických kyselin, 50 – 75 % ethanolu, FRAGRANCES

Sicherheitshinweise:

P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů vznícení. Nekuřte, P260 Nevdechujte výpary/plyny/mlhu/výpary/aerosoly., P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru., P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranu očí/ ochranu obličeje., P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte stávající kontaktní čočky. Pokračujte v oplachování, P405 + P102 Udržujte zablokované. Uchovávejte mimo dosah dětí, P501 Odstraňte obsah/kontejner do sběrného místa nebezpečného odpadu v souladu s regionálními/národními předpisy.

Signalwort:

Nebezpečí