AGB

Všeobecné podmínky

1. nabídky
Nabídky a ceny se mohou změnit. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Pro bezplatné dodávky platí příslušná nákupní množství podle ceníku. Dodáváme zdarma od 200,- EUR v rámci Německa. Objednávky se považují za přijaté až po jejich písemném potvrzení nebo vystavení faktury. Zvláštní dohody platí pouze tehdy, jsou-li písemně potvrzeny. Účtují se ceny platné v den doručení. V případě dodávek do zahraničí jsou ceny uváděny s dodáním ze závodu, pokud není výslovně písemně dohodnuto jinak.

2. možnosti doručení
Vyhrazujeme si právo omezit množství, které má být dodáno. Na konkrétní datum dodání není poskytována žádná záruka. V případě opožděného dodání nevzniká nárok na náhradu škody. Provozní a dopravní poruchy, úřední nařízení a jiné případy vyšší moci, jakož i všechny ostatní okolnosti, které nám nebo našim dodavatelům přímo či nepřímo znemožňují výrobu nebo dodávku, nás po dobu trvání poruchy zbavují povinnosti dodávat nebo nás opravňují k odstoupení od smlouvy, a to i částečně, aniž by kupující byl oprávněn požadovat náhradu škody.

3. přeprava
Zboží cestuje vždy na účet a riziko kupujícího. Pro výpočet je rozhodující pouze námi stanovené množství, hmotnost nebo počet položek před odesláním zboží. Případné škody při přepravě musí kupující uhradit přímo s přepravní společností.

4. platební podmínky
Doba splatnosti je 30 dní od data vystavení faktury, striktně netto. Za rozhodující se považují dny přijetí platby. Šeky jsou platné až po jejich připsání. V případě opožděných plateb jsme oprávněni účtovat úroky podle obvyklých bankovních sazeb. V případě prodlení s platbou se všechny neuhrazené faktury stávají okamžitě splatnými. Pokud máme pochybnosti o platební schopnosti kupujícího, můžeme požadovat zálohy nebo záruky. Pokud je kupující v prodlení s plněním svých závazků, jsme oprávněni pozastavit dodávku s výhradou dalších nároků. Vyhrazujeme si právo dodat zboží neznámým zákazníkům za zálohu nebo na dobírku.

5. odpovědnost
Informace všeho druhu o možnostech zpracování a použití, jakož i o možných rizicích našich výrobků jsou poskytovány podle našeho nejlepšího vědomí, avšak nezávazně a s vyloučením jakékoli odpovědnosti. Odchodem zboží z našich prostor přechází veškerá odpovědnost vyplývající z výrobků, bez ohledu na stupeň nebezpečnosti, na kupujícího.

6. oznámení o závadách
Oznámení o vadách a reklamace jakéhokoli druhu můžeme posoudit pouze tehdy, pokud jsou uplatněny písemně do 10 dnů od převzetí zboží, abychom mohli zkontrolovat jejich oprávněnost. Řádně uplatněné a skutečně oprávněné vady odstraníme podle našeho uvážení snížením ceny, výměnou nebo převzetím zboží zpět proti vrácení kupní ceny. Jakékoli vrácení může být provedeno pouze s naším písemným prohlášením o souhlasu. Další nároky jsou v každém případě vyloučeny.

7. výhrada vlastnictví
Naše dodávky vždy podléhají výhradě vlastnictví. Vlastnické právo přechází na kupujícího až po vypořádání všech jeho závazků vyplývajících z našich dodávek, a to bez ohledu na to, zda byla zaplacena kupní cena za konkrétní dodávky zboží určené kupujícím. V případě běžných faktur se rezervovaný majetek považuje za zajištění celé naší pohledávky. Zastavení nebo převod vlastnictví formou zástavy na třetí osoby nám musí být neprodleně oznámeno doporučeným dopisem. Tyto výhrady nebrání kupujícímu prodat dodané zboží v běžném obchodním styku. Právo na další prodej však zaniká, jakmile kupující nesplní své platební závazky nebo dojde k výraznému zhoršení ekonomické situace kupujícího.
V případě prodeje podniku třetí osobě nebo pronájmu se nabyvatel zavazuje tuto změnu neprodleně nahlásit.

8. stav soudů
Místem plnění a soudní příslušností je Rosenheim, pokud jsou naše nároky uplatňovány v řízení o oddlužení; Rosenheim je navíc místem soudní příslušnosti pro transakce s registrovanými obchodníky.

9. zahraniční dodávky
Pro vývozní dodávky platí v zásadě všechny výše uvedené podmínky; za dohodnuté se považuje zejména německé právo. Zákazník se nyní zavazuje uhradit veškeré náklady a úroky z prodlení. Odchylky od těchto podmínek musí být písemně potvrzeny.